Congestion Taxes in City Traffic

Lessons learnt from the Stockholm Trial

Anders Gullberg

Slut i lager

Trängsel i trafiken och miljöpåverkan orsakad av biltrafik är ett växande problem i många storstäder. 2006 genomfördes ett försök med trängselavgifter i Stockholm. Försöket syftade till att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljösituationen. Försöket föll väl ut och är nu gjort permanent.

I Congestion Taxes in City Traffic analyserar en grupp forskare de politiska och sociala processerna före, under och efter försöket med trängeselavgifter i Stockholm. Författarna pekar på att det ofta finns många olika syften med trafiklösningar och att vissa intressen tenderar att premieras framför andra i utformandet av trängselavgifter. Författarnas analys sker mot bakgrund av liknande studier i andra länder.

Författarna beskriver vilka förhoppningar som knöts till försöket, liksom hur stockholmarnas inställning till hela projektet förändrades under tidens gång. Boken illustrerar en rad konfliktfyllda aspekter av trängselskattesystems genomförande, exempelvis den svåra frågan om hur man kan med bibehållet förtroende och stöd från medborgarna kan införa en åtgärd som är djupt kontroversiell eftersom den utmanar den mobilitet som många kommit att se som självklar. Författarnas förhoppningar är att denna bok ska bidra till att många andra städer kan ta lärdom av Stockholmsförsöket. Stockholmsförsöket är en intressant och viktig historia att belysa inte minst med tanke på klimatfrågan och de stora förändringar som krävs för att nå uppställda klimatmål – inte minst när det gäller urban mobilitet.

Om författaren

Anders Gullberg

Associate Professor at the Royal Institute of Technology, Stockholm. Webbsida: http://urbancity.se/

Congestion Taxes in City Traffic
TitelCongestion Taxes in City Traffic: Lessons learnt from the Stockholm Trial
FörfattareAnders Gullberg (ed.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-23-2
Art. nr.4119
Sidantal336
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
LagerstatusSlut i lager
IllustreradSvartvitt
Pris219 kr