Anna-Brita Lövgren

Anna-Brita Lövgren (1933) är fil. dr och docent i historia. Hon har varit verksam inom det statliga arkivväsendet, under flera år vid Landsarkivet i Lund och därefter som chef för Landsarkivet i Göteborg. Hon disputerade 1980 på avhandlingen Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde. I sin fortsatta forskning har hon intresserat sig för den offentliga förvaltningens former och innehåll i förhållande till de politiska ramarna från 1500-talet till 1900-talet i såväl statlig som kommunal tappning.

Bland hennes publicerade texter kan nämnas ”Stormaktstidens förvaltning – organisationsförändringar och utvecklingslinjer” (i Tre Karlar. Livrustkammaren 1984), ”Vad står det egentligen i protokoll?” (i Maktpolitik och husfrid. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad, 1991), ”Erik Dahlbergh – landshövding, kungligt råd och generalguvernör” (i Erik Dahlbergh och bilden av Sverige. Stiftelsen Läckö institut 1992), ”Politik och förvaltning från kommunalreform 1862 till sammanläggning 1971” (i Helsingborgs historia VII:1, 1992) samt ”Politik och förvaltning från kommunalreform 1862 till storkommun 1952” (i Helsingborgs historia VIII:2, 2012).

Anna-Brita Lövgren har även publicerat skilda arbeten i arkivvetenskap och medverkat i läroböcker i ämnet.

Foto: Elisabeth Reuterswärd

Böcker

Staten och folk på väg

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Anna-Brita Lövgren

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var  Läs mer »