Fotograf: Leif Johansson

Christina Johansson

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. För närvarande leder hon forskningsprojektet ”Museer som integrativa arenor” som är finansierat av EU:s fond för Asyl, Migration och Integration (AMIF) och Malmö högskola. Forskningen bedrivs på forskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Förutom museer har hon i sin tidigare forskning intresserat sig för frågor om stat, nation, migration, migrationspolitik och representationer.

Fotograf: Leif Johansson

Webbsida: http://forskning.mah.se/id/imchjo

  • Fotograf: Leif Johansson

Böcker

Museums in a time of migration

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander (red.)

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta  Läs mer »