Om Checkpoint

Om processen
NAP anmäler kandidatmanus till Kriteriums redaktionsråd, detta tillsammans med ett förslag på en vetenskaplig ansvarig som ska handlägger PR-processen.
Manus läggs upp i en digital plattform där inblandande (granskare, författare, vetenskapligt ansvarig) kan rapportera olika arbeten och göra kommentarer oberoende av varandra, samt lämna meddelanden om hur processen löper.

Manus granskas av två, sinsemellan oberoende, icke jäviga, sakkunniga läsare med relevant kompetens i ämnet.

Granskarnas eventuella invändningar resulterar i dokumenterade rekommendationer varefter revideringar av manus genomförs och utvärderas. Manus återremitteras därefter till Kriteriums redaktionsråd åtföljt av en slutlig värdering från vetenskapligt ansvarig.

Redaktionsrådet kan sedan godkänna manus och rekommendera till utgivning i Kriterium, och därmed Checkpoint, i sin nuvarande form, eller avslå kvalitetsmärkning inom ramarna för Kriteriumserien.

Förlagsprocessen
Om redaktionsrådet tillstyrkt publicering i Kriterium-serien ges manus på NAP ut i underserien NAP Checkpoint och får Kriteriums märkning – en logotyp och presentationstext på tryckortssidan, samt ISSN för Kriteriumserien.

Författaren ska även välja en CC-licens till sitt verk och den anges också på tryckortssidan. Alla böcker i Kriterium publiceras Open Access som e-PDF och säljs ibland även som e-bok via den digitala plattformen och hemsidan www.kriterium.se.

Efter granskningsprocessen återstår det sedvanliga redaktionella arbetet med textbearbetning, omslag och annat innan boken trycks och lanseras.

Om granskningsprocessen utmynnar i ett avslag till Kriterium-utgivning så kan publicering ändå ske inom Nordic Academic Press standardutgivning (dock ej i Checkpointserien således) om det ändå finns betydande värden i manus. Det kan exempelvis vara att manus kompletterar en befintlig utgivningslinje på NAP eller böcker i ett specifikt nätverk, att innehållet berör en angelägen debatt eller annat.

Finansiering av Kriteriumprocessen sker ”per manus” och tillkommer med självkostnadspris utöver de sedvanliga produktionskostnaderna från förlaget.
De kostnader som tillkommer är:
- Såväl granskare som vetenskapligt ansvarig erhåller vanligen ett arvode, för närvarande 5 000 kr (april 2016), vilket är tänkt att ungefärligen motsvara en opponentersättning vid disputation.
- Utnyttjande av digital plattform kostar £ 300 per manus (april 2016).

Om du vill veta mer om Kriterium så besök gärna hemsidan www.kriterium.se, eller e-posta oss på info@nordicacademicpress. Om du har frågor om ett specifikt manus du vill diskutera så e-posta till annika.olsson@historiskamedia.se.