Ordens kraft

Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. Med analytisk skärpa fångar hon övergången från muntligt till skriftligt i maktens kultur genom edernas förändrade funktion. Den muntliga eden avlagd vid personliga möten skapade ömsesidig men sårbar tillit, den skriftliga blev ett sätt för kungamakten att etablera hierarkisk och långsiktig kontroll.«

2018 års Clioprisjury

Läs mer om Cliopriset här

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i histo­rien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifråga­sätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället argu­men­terar hon för att eden syftade till att skapa tillit mellan parterna i en politisk relation.

Den tillit som skapades kunde dock ifrågasättas, och element av ovisshet kvarstod ständigt. Genom att analysera hur eder användes och hur ovissheten hanterades vid kröningar, krig, uppror och riksdagar undersöker Nauman varför och hur edsanvändningen förändrades 1520–1718. Resultaten pekar på att etablerandet av en skriftlig kultur förändrade för­utsätt­ningarna för den politiska relationen i grunden. Eder svors muntligt och var beroende av ett personligt möte för att åstadkomma tillit. Ett skriftligt dokument möjliggjorde däremot en ökad kontroll över undersåtar på avstånd, och erbjöd en längre tidshorisont för den politiska relationen. Allteftersom kontrollfunktionerna utvecklades minskade användandet av muntliga eder – kontroll konkurrerade ut tillit.

Sari Nauman tilldelades Per Nyströms vetenskapspris 2017 för sin bok Ordens kraft.

[…] Sari Naumans avhandling är ett viktigt och i många stycken nydanande arbete. Betoningen av det performativa och muntliga i skapandet av tillit ger en ny syn på hur politiken fungerade under tvåhundra år av svensk historia. Hon sätter fingret på viktiga förhållanden som tidigare forskning inte uppmärksammat […]. Ordens kraft ger en dynamisk och  mångfasetterad bild av svensk historia och hennes bok rekommenderas varmt för läsning också av den allmänt historieintresserade.

Mats Hallenberg, Karolinska förbundets årsbok 2017

Om författaren

Sari Nauman

Sari Nauman

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid. Fotograf: Daniel Arvidsson

Ordens kraft
TitelOrdens kraft: Politiska eder i Sverige 1520–1718
FörfattareSari Nauman
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-12-8
Sidantal254
Utgiven2017
Pris229 kr