Reconsidering Religion, Law, and Democracy

New challenges for Society and Research

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och sekulariserade medborgare.

Religion påverkar fortfarande många delar av det moderna samhället men ses idag, oftare än tidigare, som en allmän angelägenhet snarare än en privat. I och med detta uppstår nya utmaningar eller möjligheter för både akademisk forskning och i samhället i stort. De medverkande i denna antologi visar vad som händer när olika religiösa uttryck möter olika områden i samhället.

Författarna pekar särskilt på behovet av att utveckla en mer mångsidig förståelse av religionens roll i dagens samhälle. Genom att presentera fallstudier, nytänkande perspektiv och angelägna frågeställningar förespråkar de att en djupare kunskap kring religion bäst nås genom ytterligare och mer nyanserad tvärvetenskaplig forskning.

IMPACT_ordbild_UUrod

Antologin har tillkommit inom det tvärvetenskapliga programmet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy.


How are Western, mostly secular, societies handling religion in its increasingly pluralistic and complex forms? In Reconsidering Religion, Law, and Democracy the authors study the interaction and negotiations between religious organizations and religious citizens on the one hand, and the state, the judicial system, the media, and secular citizens on the other.

Religion has become increasingly visible in contemporary society and is, more often than before, recognized as a public matter and not merely a private issue. As such it presents new challenges or opportunities to scholarly research and to society at large. The contributors to this volume shed light on what follows when expressions of religion meet different spheres of society.

The authors explicitly point to the need to develop a more comprehensive understanding of the roles played by religion in society today. By presenting case studies, fresh perspectives and new questions they suggest that deeper knowledge is best achieved by further, increasingly nuanced interdisciplinary research.

IMPACT_ordbild_UUrod

The anthology is edited by the research programme The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy.

Om författaren

Reconsidering Religion, Law, and Democracy Läs ett smakprov
TitelReconsidering Religion, Law, and Democracy: New challenges for Society and Research
Författare Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson (eds.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-23-8
Sidantal272
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris229 kr