Stadens sopor

Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en doktorsavhandling erbjuder den påfallande litet motstånd och bör hitta en läsekrets långt utöver den akademiska publiken.«  Svenska Dagbladet

Ylva S. Sjöstrands Stadens sopor är mottagare av det prestigefyllda Cliopriset 2015!

Så här lyder juryns motivering: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar. Högaktuella samtida diskussioner om miljö, konsumtion och stadsplanering får härigenom en djupare historisk förankring.”

Om Stadens sopor:

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället.

I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för avfallshantering i Stockholm påverkats av avfallets sammansättning, den rådande praktiken samt de idéer kring teknik och miljö som dominerat under olika perioder. Författaren visar hur idé och praktik tillsammans skapat nya avfallsregimer för sophantering och hur metoder etableras och vidmakthålls – tills de slutligen blir inaktuella och ersätts av andra.

Boken är en historisk genomlysning av sopbehandlingens ekonomi och utgör tänkvärd läsning då avfallsregimerna speglar samhällets värdenormer och hur synen på miljö, teknik och brukbarhet pendlat över tid.

Om författaren

Ylva Sjöstrand

Ylva Sjöstrand

Ylva S. Sjöstrand är historiker, verksam vid Stockholms universitet. För sin avhandling Stadens sopor (Nordic Academic Press 2015) mottog hon det prestigefyllda Cliopriset 2015. Juryns motivering löd: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon  Läs mer »

Stadens sopor
TitelStadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975
FörfattareYlva Sjöstrand
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87675-08-9
Art. nr.4195
Sidantal320
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
Pris229 kr