Press

Här hittar du information om våra böcker!

Du kan ladda ner ett högupplöst bokomslag på alla de böcker vi gett ut.
I bokfaktan till varje bok finns en länk till ett högupplöst bokomslag i stor storlek, 300 dpi, rgb, jpg.

I bokfaktan finner du också första recensionsdatum, pressmeddelande, bild på författare och eventuellt andra pressbilder.

Böckerna ligger sorterade i bokstavsordning efter titel.

Behöver du mer information/material skicka e-post till info@nordicacademicpress.com. Hit vänder du dig också om du vill beställa recensionsexemplar. Ange gärna om du vill ha ett tryckt exemplar eller en ePub.

Nedan hittar du aktuella böcker för 2017.

 

A Clean House?

Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat? Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska Läs mer »

Admiral Sir John Norris

and the British Expeditions to the Baltic Sea 1715–1727

David Denis Aldridge

Admiral Sir John Norris is one of the less well-known British Admirals; nevertheless, he is a fascinating and important man. Norris commanded British expeditions in the Baltic Sea in 1715-1727, nearly a hundred years before Horatio Nelson sailed these waters. Norris led the expeditions during the critical final years of the Great Northern War. The Läs mer »

Aging with Dignity

Innovation and Challenge in Sweden – the Voice of Care Professionals

Sofia Widén, William A. Haseltine

Demographic change is a defining issue of our time. As the worldwide population ages, the healthcare systems of every country will meet challenges of scale in providing for their elderly. Aging with Dignity: Innovation and Challenge in Sweden: The Voice of Elder Care Professionals is a study in the future of elder care through the Läs mer »

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och vetenskap hos gemene man?I Allt mellan himmel och jord studerar idéhistorikern Johan Kärnfelt det för populariseringsprocessen så avgörande mötet mellan experter och allmänhet. Han tar sin utgångspunkt i de tusentals läsar- och lyssnarbrev som finns Läs mer »

Animals and Humans

Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion

Kristina Jennbert

Animals have always been an important part of the human life-world, and they stand out as significant forces in the Old Norse mythology – here they became imaginary creatures with strong characters. In Animals and Humans archaeologist Kristina Jennbert explores the relationship between animals and humans in Scandinavia from Roman Iron Age to the Viking Läs mer »

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby

En studie om kulturarv och samhällsutveckling

Leif Jonsson

Vad kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv? Det är den fråga som författarna till Astrid Lindgrens världar i Vimmerby belyser ur en rad perspektiv. Vimmerby är fokus för deras fallstudie och de skildrar utvecklingen av lokalsamhället och den framväxande besöksnäringen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap. Läs mer »

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problematik i vem det är som har makten över de personliga valen. I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson McIntyre ett Läs mer »

Att återerövra framtiden

Småstaden, ungdomarna och demokratins möjligheter

Mikael Vallström

Småstadskommunen Söderhamn har varit hårt drabbad sedan industrisamhället dödförklarades. Nedläggningarna och neddragningarna har avlöst varandra och ungdomarna flyttade ifrån staden för att finna sin framtid. Men efter några radikala vägval har kommunen fått ett nyväckt hopp. Mikael Vallström beskriver hur en akut kris med ungdomsbråk och massmedial svartmålning skapade behov av nysatsningar och hur avstampet Läs mer »

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Under 1800-talet ökade antalet lärare dramatiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade kom skolan nu att bli en självklar del av människors liv och undervisningen en viktig del av barndomen. Läs mer »

Att bygga innehåll med utställningar

Utställningsproduktion som forskningsprocess

Mattias Bäckström

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa konstellationer som arbetar med utställningar i olika former. Museerna i Sverige hade häromåret nästan 25 miljoner besökare; enbart de större museerna visade över 1 600 nya utställningar. Hur kan dessa aktörer bedriva forskning med hjälp av utställningar? I boken Att bygga innehåll med Läs mer »

Att forma vår framtid

Bioteknikens möjligheter och problem

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén

I Att forma vår framtid presenteras forskning och debatt om bioteknikens framtida möjligheter, dilemman och problemområden. Genom historien har människans livsvillkor förändrats dramatiskt i och med uppkomsten av ny kunskap och teknik. De senaste åren har det gjorts revolutionära vetenskapliga framsteg inom discipliner som biomedicin, bioteknik och nanoteknik. Kartläggningen av människans arvsmassa, genomet, har gått Läs mer »

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

Författaren […] har skrivit en läsvärd bok som i allra högsta grad är nutidsrelevant: den får läsaren att fundera över vår egen tid […] genom att hålla upp en spegel från en annan tid. BTJ, Gustaf Holmberg. Häfte nr 18, 2015. Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta Läs mer »

Att konstruera en kvinna

Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren

Begrepp som ”flicka” och ”tant” är tänjbara och ibland motsägelsefulla. De kan vara uttryck för genus, förbundna med kultur, kroppsideal, livsförlopp och normer. I Att konstruera en kvinna använder författarna flickan, tjejen, kvinnan och tanten för att skärskåda ålders- och könsordningar och tillgängliggöra forskning om kön, ålder och åldrande. Flickan ser vi oftast som ett Läs mer »

Att leda i svåra lägen

Civila chefer och militära lärdomar

Karlis Neretnieks, Marco Smedberg

Vad kan krig lära oss om att leda företag? Att föra krig är en extremt resultatorienterad verksamhet, och konsekvenserna av god eller dålig ledning blir därför mycket tydliga. Det är utgångspunkten för den nya boken Att leda i svåra lägen, där 20 civila chefer med stor erfarenhet drar lärdomar från militära konflikter och händelser. I Läs mer »

Att räkna ut ljusets strålar

Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas underliga och krångliga för nybörjaren och den utomstående. I Att räkna ut ljusets strålar ger Bengt Enflo, professor emeritus i mekanik vid KTH, en bred skildring av fysikforskningens vardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem och genomförande. Författaren ger Läs mer »

Att se och tänka med ritual

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Peter Habbe

Ritualer av olika slag har länge använts i det vetenskapliga studiet av religion. Ritual blir ett verktyg för att se och tänka. Forskare tar det ofta till hjälp för att förstå och förklara handlingar och händelser i religiösa sammanhang. Men ibland är begreppet så vanligt förekommande att det skymmer sikten. I sin avhandling Att se Läs mer »

Att störa homogenitet

Anna Furumark

»Att störa homogenitet är inte bara en aptitlig volym, snyggt formgiven och med ett välskrivet innehåll, det är också en av årets viktigaste böcker. Med 19 bidrag av olika skribenter tecknas en till lika delar oroande som inspirerande bild av läget, inspirerande därför att det snart står klart hur mycket museerna kan göra för att öka Läs mer »

Ballast

Laden with history

Mats Burström

Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta till användning på andra och ibland överraskande Läs mer »

Bärande band

Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa ca 1000–1200

Lars Hermanson

I det högmedeltida Europa vilade de sociala och politiska systemen på personliga förbindelser. Det hade ännu inte utvecklats starka stater där makten var beroende av ett styrande centrum. Vänskap var alltså inte enbart en förtrolig relation mellan två personer utan ett viktigt pragmatiskt instrument för att upprätta social ordning och för att nå framgång inom Läs mer »

Barlast

Massor med historia

Mats Burström

Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta till använd ning på andra och ibland Läs mer »

Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

I Beauty Box belyser historikern Therése Andersson representationer av kvinnliga filmstjärnor i relation till framställningar av mode och kosmetik i svensk veckopress, främst tidningen Filmjournalen under 1920- och 1930-talen. Utifrån ett film- och kulturvetenskapligt perspektiv analyserar författaren fenomen som imagekonstruktion och stil i förhållande till tidsperiodens föreställningar om kvinnlighet. Bland exemplen som tas upp finner Läs mer »

Bland ormar och drakar

Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane

Agneta Ney

Han spände sin båge och var skicklig på runor, brädspel och språk. Han dödade Fafner och erövrade skatten som denne ruvat på. Så beskrivs Sigurd Fafnesbane – en hjälte som hyllas för sitt mod och sin verbala talang. Det är en myt med rötter i muntligt berättande som med tiden har fått stor spridning genom Läs mer »

Bönder och ståndspersoner

Ägare och brukare av skattegårdar

Birgitta Roeck Hansen

I Färentuna härad, på Mälaröarna väster om Stockholm,var staten den största markägaren i början av 1700-talet. Men på bara några år såldes mycket av kronojorden till privatpersoner. Privatiseringen blev starten på ett skifte mot ett modernt och marknadsanpassat jordbruk. Kulturgeografen Birgitta Roeck Hansen beskriver i Bönder och ståndspersoner hur förändringarna påverkade landskapet och familjelivet i Läs mer »

Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar lyckades inte statsledningen fostra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Kyrkoledningens stränga krav på ett värdigt uppträdande var inte något som gick hem hos gemene man. Även om gudstron Läs mer »

Building Peace, Creating Conflict?

Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding

Kristine Höglund, Hanne Fjelde

För svensk informationstext, se nederst på sidan. One of the most significant challenges facing the international community today is how to secure stability and rebuild societies emerging from civil wars. International peace-building missions have been deployed in a range of countries emerging from civil war. The empirical record of international efforts to advance peace has Läs mer »

Congestion Taxes in City Traffic

Lessons learnt from the Stockholm Trial

Anders Gullberg

Trängsel i trafiken och miljöpåverkan orsakad av biltrafikär ett växande problem i många storstäder. 2006 genomfördes ett försök med trängselavgifter i Stockholm. Försöket syftade till att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljösituationen. Försöket föll väl ut och är nu gjort permanent.I Congestion Taxes in City Traffic analyserar en grupp forskare de politiska och sociala Läs mer »

Contested Technologies

Xenotransplantation and Human Embryonic Stem Cells

Anders Persson, Stellan Welin

Utvecklingen av nya biomedicinska tekniker har entusiastiska anhängare bland många: vetenskapsmän, patientorganisationer och politiker. Men samtidigt möter den nya tekniken motstånd av olika religiösa och etiska skäl. I den nya boken Contested Technologies går Anders Persson och Stellan Welin igenom olika aspekter av xenotransplantation och stamcellsforskning. Författarna undersöker hur de två teknologierna konkurrerar och hur Läs mer »

De odödliga

Förhistoriska individer i vetenskap och media

Nina Nordström

Inom arkeologin är döden vardagsmat. Människorester grävs upp, borstas av, sätts ihop och visas upp. Det händer att vissa av dessa förhistoriska individer blir kändisar – de får namn och återkommer med jämna mellanrum i både vetenskap och media. Genom att studera fem av de mest kända nordiska förhistoriska individerna och hur de exponeras och Läs mer »

Den goda viljan

Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

Catarina Lundström

Missionverksamhet innebär i bästa fall att människor möts och nya världar öppnas. I Den goda viljan står möten mellan religioner och kulturer i fokus – mellan kristna och muslimer, samer och svenskar och kvinnor med olika bakgrund. Men hur jämlika var dessa möten? Kom 1900-talets koloniala tänkande att prägla den kristna missionens verksamhet? Solidaritet och Läs mer »

Den magiska spegeln

kvinnan och varan i pressens annonser 1870 - 1914

Leif Runefelt

Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med en teckning eller ett foto – cyklar, blusar, tvålar, tidningar, underkläder och allt möjligt som skulle säljas i mängd. I Den magiska spegeln undersöker Leif Runefelt idealbilder av kvinnan i annonserna i denna den svenska Läs mer »

Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Erik Nydahl, Jonas Harvard

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900. Statens uppgifter utökades och vidgades då till Läs mer »

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar? I sin intresseväckande bok redogör författarna Anna Läs mer »

Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

Som tillfälliga husmödrar steg de första hemvårdarinnorna in i de privata hemmen under 1944 för att städa, laga mat och ta hand om barn. De var specialutbildade, uniformerade och hade statligt subventionerad lön. Hemvårdarinnekåren är ett tidigt exempel på statligt välfärdsansvar och genom hjälpen skulle folkhälsan förbättras, nativiteten öka och ”goda husmödrar” skapas. Men redan efter sexton år drogs satsningen tillbaka och Läs mer »

Den uppskjutna vreden

Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Jens Ljunggren

Hur har känslor påverkat svensk politik? I politiska sammanhang rörs känslor upp och används aktivt i retorik och argumentation. Men hur har känslor fått människor att uppleva sig själva och agera politiskt? I Den uppskjutna vreden problematiserar historikern Jens Ljunggren den ”känslopolitik” som svensk socialdemokrati bedrev från 1880- fram till 1980-talet. I sin studie drar Läs mer »

Det förflutna i framtidens stad

Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I vår samtid är även kultur- och stadsmiljöerna på olika sätt ”produkter” och ”resurser”. Men hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar Läs mer »

Det forskningspolitiska laboratoriet

Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Anna Tunlid, Sven Widmalm

Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i dagens samhälle. Statliga och privata finansiärer, näringsliv och allmänhet förväntar sig att de stora resurser som satsas på forskningen ska ge ny grundläggande kunskap men även skapa ekonomisk tillväxt och förbättra livskvalitet och hälsa. Även om förväntningarna har skruvats upp är dessa tankegångar inte Läs mer »

Divided Cities

Governing Diversity

Annika Björkdahl, Lisa Strömbom

Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research. Divided Cities – Governing Diversity brings together theories from conflict resolution, public administration, and urban studies to present new theoretical and empirical insights from nine in-depth case studies. The authors employ the city as a prism to shed light on the complex, Läs mer »

Draksjukan

Mytiska fantasier hos Wagner, Tolkien och de Vries

Stefan Arvidsson

Här belyser religionshistorikern Stefan Arvidsson hur författaren J.R.R. Tolkien, kompositören Richard Wagner och konstnären Jan de Vries på olika sätt arbetade med urgamla myter. Begreppet »draksjuka» har hämtats från Tolkien, som använde det med betydelsen girighet. I boken analyserar Arvidsson bland annat Tolkiens inspirationskällor i mytens värld och kopplingarna till Wagners verk. Även hos Wagner Läs mer »

Drottning Kristinas sångerskor

En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689

Anna Zilli

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer bland dem tidens ledande tonsättare Läs mer »

Dygder och laster

Förmoderna perspektiv på tillvaron

Marie Lindstedt Cronberg

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antiken,och de röner idag ett nyväckt intresse. Dygden har ständigt återkommit som inslag i individens utveckling och i samhällets önskan att fostra goda, rättrådiga medborare. I Dygder och laster belyser författarna begreppens innebörder från förmodern tid och framåt. De beskriver Läs mer »

Dynastins kvinnor

Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal

Therese Nordlund Edvinsson

Svenskt näringsliv har historiskt dominerats av en rad välkända familjedynastier. I Dynastins kvinnor ger historikern Therese Nordlund Edvinsson en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt genom att spegla en entreprenörsfamilj i en tid präglad av stora klassklyftor och genusarbetsdelning. Hon skildrar tidsandan genom att beskriva tillvaron hos familjen Ekman som drev handelshuset Ekman & Co Läs mer »

Echoes of the Holocaust

Historical Cultures in Contemporary Europe

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Steven Spielbergs film Schindlers list är ett exempel på hur förintelsen av judar under andra världskriget använts i ett kulturellt sammanhang. Men är den systematiska utrensningen av judar ett bra exempel för den som vill förmedla lärdomar om det förflutna? Förändras vår förståelse av en av mänsklighetens värsta katastrofer när den blir fiktion? I boken Läs mer »

En av staten godkänd historia

Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

Henrik Åström Elmersjö

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets läroböcker. I En av staten godkänd historia undersöker Läs mer »

En förtrollad värld

Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Göran Malmstedt

I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men hur ska vi förstå den världsbild som genomsyrade tiden? Genom dokument Läs mer »

En grundläggande handling

Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Ann-Britt Falk

Arkeologen Ann-Britt Falk har i En grundläggande handling studerat de arkeologiska lämningarna efter byggnadsoffer i Skåne och Danmark från sen vikingatid fram till modern tid. Eftersom det saknas skrivna källor är det genom de funna föremålen som vi kan återskapa offerhandlingarna och förstå deras historiska betydelse. Ann-Britt Falk tolkar lämningarna efter byggnadsoffer som spår efter Läs mer »

En svensk harlekinad

Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell

Åsa Mälhammar

Hur kan något så färgglatt, ljudligt och rörligt – något så teatralt – som en narr fångas i skriftlig form? Hur omvandlas narren till ett litterärt motiv, och hur påverkar den texten tematiskt, strukturellt, stilistiskt? I den nya boken En svensk harlekinad undersöker litteraturvetaren Åsa Mälhammar dessa frågor genom att analysera romanerna Drottningens juvelsmycke av Läs mer »

Erikskrönikan

En medeltida krönika i nusvensk version

Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs på 1320-talet en propagandaskrift som hyllar Folkungadynastin som grundades av Birger jarl. Krönikan är skriven på rim, knittel, och är en viktig källtext som ger en översikt över Sveriges politiska utveckling med början på 1250-talet.Här har den gammalsvenska knittelversen tolkats och getts modern språkdräkt med ambitionen att flera och Läs mer »

Essäer om Henry B. Goodwin

Olle Östlind

Henry B. Goodwin var länge Sveriges mest kända fotograf, från första världskriget och framåt. Han arbetade i piktorialistisk anda, den för tiden förhärskande bildstilen, med hårt manipulerade bilder och kreativ oskärpa. I Essäer om Henry B. Goodwin kompletterar och vidareutvecklar Olle Östlind sin tidigare bok Den okände Henry B. Goodwin. Läsaren får ta del av Läs mer »

Europe at the Crossroads

Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges

Pieter Bevelander, Ruth Wodak

De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just nu. I EU och globalt tycks det även spridas en tidigare otänkbar acceptans och normalisering av partiernas etno-nationalistiska program. Slagordet ”Fortress Europe” – en term med tydligt negativ klang förr – har idag fått positivt genomslag hos en ansenlig del av väljarkåren. I Europe at Läs mer »

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till exempel undersköterskan med kronisk smärta som längtar efter att ”ta det vackert”. Men även motvilliga pensionärer kommer till tals. För renhållningsarbetaren, skådespelaren och prästen Läs mer »

Flattering Alliances

Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740

Peter Lindström, Svante Norrhem

At the same time as Denmark and Sweden were locked in a battle for supremacy in northern Europe, several other countries around Europe engaged in struggles for dominance. One conflict that had profound impact on much of the Continent as well as Scandinavia was the fight for hegemony between France and Austria after the Peace Läs mer »

Föreställd hedendom

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Gunnar Nordanskog

I nordiska medeltidskyrkor kan man hitta inmurade vikingatida runstenar och bilder som tycks sakna kristen symbolik. Det väcker en del frågor: Vad hade medeltidsmänniskan för inställning till sitt förflutna? Hur förhöll kyrkan sig till det vi idag uppfattar som icke-kristet? I Föreställd hedendom för Gunnar Nordanskog en kritisk diskussion om förkristet och kristet i den Läs mer »

Förmodern globalitet

Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år

Anders Andrén

Dagens globaliserade värld framstår ofta som unik, som om den enbart existerat under de senaste århundradena. Men även den förmoderna världen var på sitt sätt globaliserad, om än i en annan skala och med ett annat tempo. I Förmodern globalitet diskuterar forskare från olika discipliner globala sammanhang i det avlägset förflutna. Författarna berättar om främmande föremål, bilder Läs mer »

Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist

Samtida problem och nu levande språk attraherar yngre forskare och studenter långt mer än klassiska språk och forskning kring för- och tidigmodern tid. Med tanke på den dynamiska tid vi lever i är det förståeligt, men i ett djupare perspektiv är det oroväckande. Nya kunskaper om människors villkor och tankar under äldre tid är nödvändiga Läs mer »

Fornminnen

Det förflutnas roll i det kristna och förkristna Mälardalen

Ann-Mari Hållans Stenholm

Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och ”tradition” i äldre tid väckt nytt intresse. Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar – nya gravar och hus som medvetet placerades på samma ställen som tidigare Läs mer »

Fornstora dagar, moderna tider

Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

Ulf Zander

De senaste drygt hundra åren har det förflutna varit ett återkommande diskussionsämne i offentligheten. Historien har brukats i politiska och ideologiska syften och i konstnärliga sammanhang. Det förflutna har således inte bara intresserat dem som vetenskapligt studerar historia. Ett betydande antal konstnärer, författare, journalister och populärhistoriker har också medverkat i debatten om hur den svenska Läs mer »

Främlingskap

Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern

Ulf Bjereld, Marie Demker

Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf Bjereld och Marie Demker analyserar i sina texter SÄPO:s, IB:s och den militära underrättelsetjänstens agerande dels under den algeriska Läs mer »

Från Laokoon till Troja

Johannes Siapkas

I bokserien Antikvetenskapens teoretiska landskap sätts antikvetenskapen under lupp. Antikstudiernas utveckling analyseras för att visa hur vår bild av antiken påverkas både av källmaterialet och av moderna antaganden, idéströmningar och normer. Johannes Siapkas inleder seriens första volym, Från Laokoon till Troja, med att introducera en analytisk modell för antikvetenskapen och betonar den teoretiska pluralismen. Sedan Läs mer »

Från tysk höst till tysk vår

Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Henrik Rosengren

I svallvågorna av nazismens järngrepp flydde oliktänkande, judar och andra som drabbades av de tyska lagarna mot en osäker framtid, och bland dem många konstnärer, författare och musiker. I mottagarländerna kom de i flera fall att bli centrala gestalter för den kulturella och intellektuella utvecklingen. Från tysk höst till tysk vår är en berättelse om fem Läs mer »

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt? Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar. Läs mer »

Global Care Work

Gender and Migration in Nordic Societies

Lise Widding Isaksen

Global Care Work is a unique study of gender and migration. Written by researchers from Denmark, Finland,Norway and Sweden, this anthology brings the Nordic example to the international debate on how globalization affects and commercializes women’s traditional work. The authors uncover some uncomfortable facts about new ethnic hierarchies, social class and gender discrimination in their Läs mer »

Goda sanningar?

Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor

Sara Johnsdotter, Aje Carlbom

Hur står det till med det svenska forskningsklimatet? IGoda sanningar? belyser en grupp skribenter från olika discipliner villkoren för kritisk forskning. De har erfarenheter av att presentera kontroversiella perspektiv och har mötts av såväl aggressiva påhopp som ihjältiganden. Läsaren får en inledande beskrivning av problematiken kring att gå mot strömmen med nya forskningsrön; sedan följer Läs mer »

Gods och bönder från högmedeltid till nutid

Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

Mats Olsson, Sten Skansjö, Kerstin Sundberg

Entreprenörsanda fanns tidigt inom den skånska godsägaradeln. Storgodsägarna drev sina jordbruk med säker blick för omvärldens politiska och kommersiella krav, och bidrog med sin kreativitet till att godsen fortlevde sekel efter sekel. Det är en grupp forskare från Lund som undersökt hur de stora skånska godsen fungerade. Projektet har under senare tid framför allt fokuserat Läs mer »

Gud verkar med naturliga medel

Pestens härjningar i Skåne 1710-1713

Bodil E. B. Persson

Gud verkar med naturliga medel behandlar Sveriges sista pestepidemi. Fokus ligger på Skåne, där farsoten härjade mellan 1710–1713. Åsikterna om vad som orsakade pesten är motstridiga, men det är tydligt att kulturella sedvänjor kring sjukdom, död och begravning påverkade farsotens framfart: ju fler som ställde upp i nödens stund, desto snabbare spreds pesten. Dagens forskning Läs mer »

Hedendomen i historiens spegel

Bilder av det förkristna Norden

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert

Den norröna litteraturen med dess personligheter, händelser, myter och ritualer utgör en rik källa till kunskap om religion i Norden före kristendomen. Men om den ska kunna användas i forskning, måste den betraktas i ljuset av en månghundraårig tradition av tolkningar och omtolkningar – olika tider har gjort sin egen tolkning, reception, av historien. Hedendomen Läs mer »

Hellre fri än filmare

Filmverkstan och den fria filmen

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm

Vintern 1973 kunde man i Aftonbladet läsa: ”Vill du lära dig filma av mästerregissören Kjell Grede? Han ställer upp gratis.” Så bjöd den nystartade Filmverkstan i Stockholm in intresserade amatörer och halvprofessionella filmare att göra kortfilm. Initiativet var tänkt att demokratisera en del av svensk filmproduktion och Filmverkstan kom att bli ett vattenhål också för Läs mer »

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i relation till historiska förhållanden och händelser? I Historia som kunskap belyser historiedidaktikern Niklas Ammert dessa frågor, såväl teoretiskt som empiriskt. Han studerar svenska ungdomar Läs mer »

Historieforskning på nya vägar

Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros, Ulf Zander

Här presenterar ett antal unga historieforskare huvudlinjerna i sina pågående avhandlingsarbeten. Artiklarna i boken vittnar om en intressant mångfald och idérikedom inom 2000-talets historievetenskap. Boken innehåller fyra teman som speglar de områdena som författarna berör ur olika vinklar: »Vi och de andra – identitet och etnicitet»; »Historiebruk, historiekultur och historievetenskap»; »Kropp och själ»; »Politik och Läs mer »

Historiska porträtt som kunskapskälla

Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

Charlotta Krispinsson

Varje dag möts vi av bilder av kända människor – deras ansikten och kroppar fyller medierna. Intresset för att betrakta och bedöma andra utifrån deras yttre har en egen tradition. I samband med den moderna tidens inträde och ett framväxande intresse för historia blev porträttmålningar av välkända personer som levt innan 1800-talet – före fotografins Läs mer »

HYPE

Bestsellers and Literary Culture

Jon Helgason, Sara Kärrholm, Ann Steiner

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Läs mer »

I försvarets intresse

Säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Ulf Eliasson

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer. Mindre känt är att övervakningen trappades upp ytterligare år 1928 då kommunisterna klargjort att de i högre grad skulle infiltrera de militära organisationerna. Denna förändring banade vägen för de efterföljande årens omfattande registreringar av kommunister. Läs mer »

Impure vision

Staged American art photography of the 1970s

Moa Goysdotter

In the 1970s a group of American art photographers challenged the standard expressions of the time: the manifest modernist ‘straight photography’. The new ideal was to be called ‘staged photography’ and instead of viewing the camera as an objective, optical device and photographs as mechanically reproducable artistic products, the rebellious photographers pointed to the possibilities Läs mer »

In Tension between Organization and Profession

Professionals in Nordic Public Service

Carola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G. Svensson

»Ny undersökning avslöjar massflykt från skolledarbefattningar: Mindre än var tredje rektor är kvar med samma uppdrag hösten 2007 som de hade läsåret 2001/2002.» Lars Flodin, ordförande Sveriges Skolledarförbund, DN Debatt, 2007-11-27 Vad innebär det egentligen att arbeta inom offentlig sektor i Norden? I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och Läs mer »

Inget land för intellektuella

68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella

Jens Ljunggren

Jens Ljunggren är docent i historia, och har sedan disputationen -99 sysslat med undervisning och forskning vid olika lärosäten, såsom Stockholm, Uppsala och Berlin. Han är nu verksam vid Historiska institutionen på Lunds universitet och redaktör för Scandia: tidskrift för historievetenskaplig forskning. Jens Ljunggrens forskning har varit inriktad på såväl idrottshistoria som manlighets-/genusforskning. I boken Läs mer »

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom att ta del av de intagnas berättelser får vi Läs mer »

Känslofyllda rum

Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Anja Hirdman

Vad gör att pulsen ökar under actionscener, ögonen tåras inför ett grymt öde och känslan av förlust infinner sig när tv-serien tar slut? Hur påverkar tv-tittandet oss som medmänniskor och individer? I Känslofyllda rum beskriver mediaforskaren Anja Hirdman det vardagliga umgänget med medier genom vilka vi möter och upplever andra människor, händelser och omvärlden. Med Läs mer »

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter. Det låter kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet Läs mer »

Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik

En studie av svenska forskargrupper i akademin och industrin

Sven Hemlin

Det satsas i dag stora pengar på bioteknisk forskning och tron på dess förmåga att förändra människans livsvillkor är mycket stark. Därför finns det också en stor efterfrågan på att öka den kreativa potentialen i dessa forskningsmiljöer. Hur bär man sig åt för att stimulera kreativiteten hos forskargrupper i biotekniska miljöer? Om detta aktuella och Läs mer »

Kristen manlighet

Ideal och verklighet 1830-1940

Yvonne Maria Werner

Vad är manligt? Hur beskriver man manlighet? I forskningsprojektet Kristen manlighet – en modernitetens paradox har forskare från länder runtom i Europa diskuterat genus och religion. Synen på manlighet är kulturellt betingad och beskrivningar och definitioner har ändrats över tid. Samma sak gäller för synen på kyrka, religion och kristen tro. I antologin Kristen manlighet. Läs mer »

Kunskap och insikt i norrön tradition

- mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser

Catharina Raudvere

Trollkonor, sejdare och häxor är populära bland dagens nyhedningar och goth-anhängare. Populariteten har inneburit att mycket av det som skrivits om häxor och häxförföljelser har varit spekulativt och fantasifullt – särskilt när man talar om de föreställningar om trolldom och framtidsskådande som fanns i det förkristna Norden. Allt som skrivs är dock inte humbug utan Läs mer »

Kvinnor vid maktens sida

1632-1772

Svante Norrhem

Ny studie visar kvinnornas inflytande under stormakts- och frihetstiden Skapelseberättelsen, med Adam och Eva, paradiset och äpplet, hade stor betydelse för samhällsstrukturen i 1500-, 1600- och 1700-talets Sverige. Enligt tolkningen skulle mannen styra och kvinnan underordna sig, men också biträda honom. Kvinnans underordning avspeglades på flera plan och områden som politik, ekonomi och juridik var Läs mer »

Läkarnas blanka vapen

Svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv

Anna Lundberg

Könssjukdomar har genom tiderna ansetts vara exceptionellt farliga och skamliga. Sedan tidigt 1800-tal har man i Sverige motarbetat sjukdomarnas spridning genom en stark lagstiftning och noggrann kontaktspårning. 1919 förstärktes arbetet ytterligare när en ny lag, Lex Veneris, togs i bruk. Nu skulle män och kvinnor i alla socialgrupper behandlas lika strängt när de drabbats av Läs mer »

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'

Lotta Svensson

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompetent arbetskraft. Och vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån? I Lämna eller stanna? får vi forskarens teori och analys, praktikernas tankar och Läs mer »

Legitimizing ESS

Big Science as a collaboration across boundaries

Tom O’Dell, Thomas Kaiserfeld

För svensk text, se nedan. ‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different as the Manhattan Project, the Hubble Telescope- construction, and the CERN-establishment in Geneva. While the science produced by these projects is vastly different, they have in common the fact that they all involve huge budgets, Läs mer »

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av den kvinnliga arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden. En viktig drivkraft i utvecklingen och omdanandet av familj och arbetsliv var den statliga arbetsmarknadspolitiken. Hemmafruarna skulle ”aktiveras”, ta anställning och den manliga försörjarmodellen skulle fasas ut. Men hur gick det till när kvinnorna skulle lockas till förvärvsarbete istället Läs mer »

Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet. Vilhelm Mobergs Din stund på Läs mer »

Lydnad i karolinernas tid

Magnus Perlestam

Under stormaktstiden härjade svenska fälttåg Europa. Armén rönte stora framgångar och vann slag där den bara var hälften så stor som fienden. Men den blev också totalt besegrad och tvingades till reträtt. Om förhållandet mellan svenska armén och dess motståndare under den här tiden finns mycket skrivet. Men förhållandet inom armén vet vi mindre om. Läs mer »

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

Cultural history tends to elude positive definition. It deals in some sense with culture, and with history, combined in a creative and often critical analysis. But its strength and analytical potential is to be found in its slipperiness, in its critical attitude to authoritative categorization, and its relentless movement towards new angles, new spaces beyond Läs mer »

Making the invisible visible

Reclaiming women's agency in Swedish film

Att beskriva kvinnors roll i filmhistorien som osynliga kan tyckas underligt. Skådespelerskorna har ju genom filmens historia försett publiken med tolkningar av det feminina, och som filmstjärnor har de genomgående förknippats med filmindustrins glamorösa yta och gett karaktär åt kvinnlig lockelse och njutning. I den engelskspråkiga antologin Making the Invisible Visible ägnar sig dock en Läs mer »

Makt och missnöje

Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010

Martin Åberg, Christer Ahlberger

Antalet kommunala partier har nästan fördubblats i Sverige sedan 1990-talet. De finns överallt i landet, i alla typer av kommuner. I Makt och missnöje studerar författarna dessa rörelser i ett historiskt perspektiv och menar att de inte kan avfärdas som tillfällighetsfenomen eller utryck för lokal populism. Nyetableringen av kommunala partier är tvärtom en av flera Läs mer »

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken. Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven Läs mer »

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården

Tankar, kunskaper och processer 2002–2012

Anders Högberg

Mångfald är ett komplext, omstritt och luddigt begrepp. Det får skiftande mening i olika sammanhang: positivt laddat avger det en signal om att värna mänskliga rättigheter, demokrati och vardagsberikande. I negativ mening kommer ofta särbehandling, fördomar och diskriminering till ytan. I Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården granskar arkeologen Anders Högberg hur kulturmiljövården i Sverige har hanterat det komplexa mångfaldsarbetet Läs mer »

Med kärret som källa

Om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Åsa Berggren

Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa förståelse för denna typ av lämningar? Vanligen tolkas de nedlagda föremålen som offer, men det är en term som är förknippad med en rad problem. Användningen av offerbegreppet riskerar att dölja olikheter och nyanser i Läs mer »

Mer än tusen ord

Bilden och de historiska vetenskaperna

Lars Berggren

På 1500-talet gjorde danskarna nidbilder av Gustav Vasa i sin propaganda. Idag, 500 år senare, presenteras han som en kraftfull och äktsvensk figur i Wasabrödsreklamen. Gustav IV Adolfs abdikation i början av 1800-talet ledde till att man förstörde alla offentliga bilder och porträtt av den före detta konungen. Syftet var att radera ut alla spår Läs mer »

Mercenary Swedes

French Subsidies to Sweden 1631-1796

Svante Norrhem

In the 1630s, France persuaded Sweden to fight on its side against the Holy Roman Emperor in the vicious, prolonged war between Protestant and Catholic states. Both countries goal was to limit the Empire s expansion, and the Swedes needed funds. Under the 1631 agreement, Sweden received French subsidies of about 400,000 Swedish riksdaler every Läs mer »

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Johan Svanberg

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa kring krigsslutet. Läs mer »

Mindfulness

Tradition, tolkning och tillämpning

Katarina Plank

Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste åren, mycket tack vare den legitimitet som internationell forskning om arbetssättet bidragit till. I Sverige har mindfulness kommit att få stort genomslag i vården i form av olika behandlingsmetoder. I den tvärvetenskapliga Mindfulness – tradition, tolkning och tillämpning lägger författarna humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv på mindfulness. Läs mer »

Minne och myt

Konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm

Vad har Ground Zero i New York gemensamt med sydskånska gravar från jägarstenåldern? Vad har trädet i barndomens trädgård gemensamt med husgrunder av sten från yngre järnåldern? Dessa till synes väsensskilda företeelser spelar alla en roll i skapandet av kollektiva minnen. I Minne och myt – konsten att skapa det förflutna diskuterar tio forskare frågor som berör Läs mer »

Minnesgömmor

Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Mats Burström

Under hösten 1944 flydde omkring 70 000 människor från Estland undan den framryckande Röda armén och nästan hälften av dem kom till Sverige. De flesta trodde att den sovjetiska ockupationen skulle bli kortvarig och att de snart skulle kunna återvända hem. Många gömde därför värdefulla ägodelar som inte kunde tas med i flykten genom att gräva Läs mer »

Mod i strid och filosofi

Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget

Peter Haldén, Biörn Tjällén

Mod är en egenskap som hyllats i alla krigförande kulturer. Konsten, litteraturen och filosofin har ofta tagit upp modet som tema, både för att befästa ett militärt ideal och för att problematisera denna egenskap. Men vad är egentligen mod? Var går gränsen till övermod? Vad utmärker mod i strid, och kan man träna soldater att Läs mer »

Moderna Historier

Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Henric Bagerius

Från tidigt 1800-tal och drygt hundrafemtio år framåt växte ett modernt samhälle fram i Sverige. Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar skapade nya livsvillkor för många svenskar. På vissa områden skedde utvecklingen gradvis och långsamt, på andra präglades den av snabba skiftningar och tvära kast. Följden blev ett komplext samhälle där gamla strukturer nöttes Läs mer »

Morgonrodnad

Socialismens stil och mytologi 1871-1914

Stefan Arvidsson

Få ideologiska rörelser har spridits så snabbt över jorden som socialismen. Sedan mitten av 1800-talet har den inte bara satt djupa spår inom politiken och det sociala livet utan också haft en avgörande betydelse inom konst, litteratur, religion och livsåskådning. Många har beskrivit socialismens rationella sidor, men ingen rörelse blir mäktigutan att sätta hjärtan i Läs mer »

Möten med historiens mångfald

Lars Berggren

Historia är en vital och spännande disciplin vid de svenska universiteten och högskolorna. Ämnet har under de senaste decennierna kommit att omspänna mycket vida fält. I Möten med historiens mångfald ger nästa generation av svenska historiker läsaren en inblick i sina pågående eller nyss avslutade forskningsarbeten. Författarna skildrar exempelvis hur det svenska postväsendet på 1600-talet Läs mer »

Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarutbildare – lärarens möjligheter att skapa nya insikter i och förståelser av humanistiska och estetiska ämnen som historia, språk och musik. Bokens första del fokuserar på elevers och studenters möten med olika Läs mer »

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen. När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner Läs mer »

Myter om det nordiska

- mellan romantik och politik

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert

I dag associeras den förkristna nordiska mytologin ofta med politisk extremism; men samtidigt som vi ifrågasätter en bokhandel vid namn Midgård äter vi runmärkt smör och har en tunnelbanestation i Stockholm som heter Odenplan. Synen på vår nordiska mytologi är uppenbarligen komplex och svår att hantera i det offentliga samtalet, medan t.ex. den grekiska mytologin Läs mer »

När verkligheten inte stämmer med kartan

Lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Mikael Vallström

Varför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av den svenska landsbygden? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins hopplösa förlorare? Kanske kan vi vända på perspektiven och i stället utgå från de lokala förutsättningarna för ett uthålligt samhällsbygge? Frågorna står i fokus för När verkligheten inte stämmer med kartan. Författarna har mött Läs mer »

National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover

In Stockholm in January 1945, an assembly of Swedish diplomats and businessmen initiated an organisation that was to improve the country’s reputation abroad. The new, semi-governmental Swedish Institute was charged with explaining Sweden’s policy of neutrality during the war, encouraging peace-building, and promoting foreign trade in the new international world order. But how was all Läs mer »

Naturalhistoria på resande fot

Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige

Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg

Linné, lärjungarna och resandet i historieskrivningen 2007 är det Linnéår. Den omfattande litteratur som redan fanns kring Carl von Linné och hans lärjungar har fått sällskap av en mängd nya böcker. Men något samlat verk om det linneanska resandet finns inte. Förrän nu. Naturalhistoria på resande fot ger nya perspektiv på ett område som sedan Läs mer »

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna. I Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle belyser Daniel Lövheim viljan att komma till rätta med Läs mer »

Negotiating Pasts in the Nordic Countries

Interdisciplinary Studies in History and Memory

Anne Eriksen, Jón Viðar Sigurðsson

Negotiating Pasts in the Nordic Countries is a collection of case-studies spanning from medieval to present time, of how the past has been made meaningful and relevant to people in later periods. As one looks at history one becomes part of a process filled by a desire to come to terms with unknown conditions, to Läs mer »

Neither Fish nor Fowl

Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000

Maija Runcis, Bengt Sandin

Utbildningsradion etablerades och växte i betydelse under 1900-talet. Snart blev den en viktig arena för budskap som skulle främja framväxten av det svenska välfärdssystemet. Radio- och tv-media var kraftfulla instrument för moderniseringen av Sverige och olika aktörer fick möjlighet att nå ut till en stor publik med sina budskap. I Neither Fish nor Fowl tittar Läs mer »

Norden, nationen och historien

Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

Henrik Åström Elmersjö

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem. I över 50 år var föreningarna Norden en av de tongivande aktörerna kring Läs mer »

Nordic Narratives of the Second World War

National Historiographies Revisited

Henrik Stenius, Mirja Österberg, Johan Östling

»Nordic Narratives of the Second World War is a solid starting point for those outside the Scandinavian field looking to include Nordic perspectives on World War II, national narratives, and memory construction. The book raises larger questions about nation-states and twentieth-century national myths, and individual essays to varying degrees seek to push historical interpretations to larger Läs mer »

Nyttan med folklig bildning

En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund

De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet ”bildning” innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. ”Nytta” är något mer än endast krass ekonomisk avkastning och ”folk” är något annat, större än summan av en Läs mer »

Officeren, staten och samhället

Ett professionsperspektiv

Sofia K. Ledberg

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad. I Officeren, staten och samhället undersöker Sofia K. Ledberg hur relationen mellan militären och omvärlden Läs mer »

Old Norse religion in long-term perspectives

Origins, changes and interactions

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere

Norrön religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att underlätta forskningsutbyte hölls 2004 en internationell konferens i Lund. Old Norse Religion in Long-term perspectives innehåller ett urval av de artiklar som presenterades under konferensen. Bokens 75 bidrag belyser ämnen som världsbild och kosmologi, ritual och religiös praktik, minne Läs mer »

Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg

Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. I antologin Omodernt – Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva framstående forskare som representerar Läs mer »

Ordens kraft

Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i histo­rien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifråga­sätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället argu­men­terar hon för att Läs mer »

Ordning mot kaos

studier av förkristen kosmologi

Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere

Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva på en plats, ”Midgård”, i mitten av världen, omgiven av andra världar bebodda av andra makter. Där fanns gudar, jättar, dvärgar, alver och olika krafter som nornor och valkyrior. Dessa föreställningar rörde inte bara universums Läs mer »

Patientens bästa

En kritisk introduktion till läkaretiken

Axel Carlberg

Medicinsk-etiska frågor återkommer ofta i den offentliga debatten eftersom de är avgörande för både vårdens praktiska inriktning och även hur vi ser, mer teoretiskt, på människolivets värde. I Patientens bästa argumenterar Axel Carlberg för att reflektionen kring dessa frågor bör utgå ifrån en ”närhetsprincip”, det vill säga en djupare förståelse av patient-läkare-relationen och de moraliska Läs mer »

Periferi och centrum

Texter om marginalisering i förmodern tid

Hans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö

I snart sagt alla mänskliga sammanhang finns grupper och människor som utestängs från makt eller berövas sin värdighet. För forskning som fokuserar på äldre tid förhindrar dominansen hos vissa grupper, normsystem och tankeparadigm insikter i verkligheten: somliga syns och hörs medan andra förblir ”i marginalen”. Att specifikt studera marginalisering kan därför vara ett fruktbart sätt Läs mer »

Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe

Methodological Approaches to Spatiality

Janne Haikari, Marko Hakanen, Marko Lamberg

Prior to the Industrial Era, the geography of Europe posed problems, but also offered possibilities for the people living here. Distances created obstacles to communication and state formation, but at the same time, inhabitants and officials in peripheral areas gained room to pursue more independent action and allowing unique customs to flourish. In Physical and Cultural Läs mer »

Platser för en bättre värld

Auschwitz, Ruhr och röda stugor

Peter Aronsson

Peter Aronsson är professor i historia, verksam vid Linköpings universitet. Han har tidigare skrivit boken Historiebruk – att använda det förflutna (2004). Tillsammans med Anna Eskilsson (Linköpings universitet), Kyrre Kverndokk (Universitetet i Oslo) och Cecilia Trenter (Växjö universitet) medverkar han i den nya antologin Platser för en bättre värld. Här utforskar författarna förhållandet mellan materiella Läs mer »

Poesins drottning

Christina av Sverige och de italienska akademierna

Stefano Fogelberg Rota

Drottning Christinas betydelse för den italienska litteraturen är för många svenskar helt okänd. Men i Rom bildade Christina en Kunglig Akademi som kom att få ett varaktigt inflytande på den italienska kulturen. Med sitt mecenatskap kunde Christina legitimera sin ställning även efter abdikationen – hennes insatser i Italien gjorde henne till poesins självklara drottning. Här Läs mer »

Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective

Britain and Sweden 1890–1920

Mary Hilson

What differencies and similarities were there in the Labour movements around Europe when they grew strong around the start of 1900? In Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective historian Mary Hilson presents a comparative analysis of social change, democratisation and the development of modern party politics in Britain and Sweden during Läs mer »

Politikern i svensk satir 1950-2000

Från folkhemspamp till välfärdsmanager

Martin Åberg

Hur kan politisk satir fungera som samhällsspegel? Vilka drag är utmärkande för »bra» satir, sett i ett historiskt perspektiv? Här får vi följa satirens gestaltningar av politikerrollen under fem decennier från efterkrigstidens folkhemsbygge fram till idag. Under 1950-talet var det folkhemspampen som stod i fokus för den politiska satiren. Han var egenmäktig och självgod, men Läs mer »

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Magnus Linnarsson, Mats Hallenberg

Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling? Utifrån ett rumsligt perspektiv och med en vidare syn på politik går det att förklara konflikter som Läs mer »

Postgång på växlande villkor

Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Magnus Linnarsson

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad. I Postgång på växlande villkor undersöker historikern Läs mer »

Problemet med vinster

Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Magnus Linnarsson

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år. Ska välfärdstjänster drivas av privata eller offentliga utförare? Och är Läs mer »

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Andreas Åkerlund

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna nationen i utlandet genom att främja kultur och utbildning. Akademiskt utbyte är ett viktigt verktyg i den offentliga diplomatins verktygslåda. Att ta emot utländska akademiker är ett sätt att både påverka utländska eliter och att skapa stabila internationella nätverk. Detta Läs mer »

Publik arkeologi

Fredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren

Arkeologi intresserar och engagerar. Men tas arkeologins publika möjligheter verkligen tillvara fullt ut? Om detta handlar boken Publik arkeologi. Genom att öka människors delaktighet och aktivitet i samband med arkeologiska projekt skapas större engagemang och tydligare kopplingar mellan arkeologin och aktuella samhällsfrågor. Arkeologin erbjuder svar på behovet av lokal förankring liksom orientering i tid och Läs mer »

Reaching a State of Hope

Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000

Mikael Byström, Pär Frohnert

International migration and migrants have long been among the most debated topics in Europe and around the globe. How do immigrant policies differ between different nation-states? How are migrants and refugees met? Conflicting opinions on migration are not new. History gives ample examples of varying solutions and views. In Reaching a State of Hope, the authors shed new light on refugee and Läs mer »

Reconsidering Religion, Law, and Democracy

New challenges for Society and Research

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och sekulariserade medborgare. Religion påverkar fortfarande många delar av det moderna samhället men ses idag, oftare Läs mer »

Rethinking the Space for Religion

New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging

Trine Stauning Willert, Krzysztof Stala, Catharina Raudvere

What happens to people’s sense of belonging when globalization meets with proclaimed regional identities resting heavily on conceptions of religion and ethnicity? Who are the actors stressing cultural heritage and authenticity as tools for self-understanding? In Rethinking the Space for Religion, the authors aim at a broad discussion on how  history and religion are made part of Läs mer »

Riksäpplet

Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp

Niklas Eriksson

Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats. Trots att det ligger lättillgängligt i Stockholms skärgård har vraket aldrig blivit Läs mer »

Rysk spegel

Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige

Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson

Den tyska nazismen, den sovjetiska kommunismen och de röda khmerernas styre i Kambodja mottogs på olika sätt i Sverige. De kommunistiska regimerna betraktades av vissa som ett löfte om ett bättre samhälle, och som något som borde stå modell för Sverige. Andra såg Sovjetunionen som ett hot och skrämdes av den terror som dess befolkning Läs mer »

Saltets pris

Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770

Joachim Östlund

När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en auktion i Alger på den ökända ”Barbariska kusten” i Medelhavet är det ett skakande besked. Men Thorson är inte ensam: under perioden 1650–1770 tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av Läs mer »

Scandinavia in the First World War

Studies in the War Experience of the Northern Neutrals

Claes Ahlund

Denmark, Norway, and Sweden all managed to stay out of the First World War, but all three  were deeply affected by it. When the trade war and blockades came into play, the Scandinavian countries were subject to relentless pressure. Inflation and shortages of consumer goods caused widespread hardship and, ultimately, political unrest. The result was the Läs mer »

Sensitive Objects

Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman

Some objects stand out as personal and important to us. A packed suitcase, an inherited vase, the remains from a humanitarian aid packet – things can be stored with affects. In Sensitive Objects the authors focus on material culture and on practice – on what affect does. Some of them place the issue of sensitivity Läs mer »

Siting Michelangelo

Spectatorship, Site Specificity and Soundscape

Peter Gillgren

Michelangelo’s originality as an artist lay not only in ideas about perfection and beauty, but also in his unique approach to the artistic process and art’s site specificity. Michelangelo’s frescoes in the Sistine Chapel and the sculptures of the Medici Chapel and Julius II’s tomb should all be understood as dramatic interventions at their sites. Läs mer »

Skärvor av 1900-tal

Arkeologiska essäer

Mats Burström

Alla platser har en historia att berätta. I Skärvor av 1900-tal söker arkeologen Mats Burström upp ställen där något alldeles speciellt utspelat sig. En mytomspunnen filminspelningsplats i Kalifornien, en specialbyggd arena för Tredje rikets skördefestival, gropen efter en störtad raket i Småland och sovjetiska kärnvapenbaser på Kuba. Platser som myllrat av liv och rörelse ligger Läs mer »

Snuten i skymningslandet

Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010

Michael Tapper

Snuten i skymningslandet är en svensk idé- och kulturhistoria 1965-2010såsom den kommit till uttryck i de tongivande polisberättelserna i romanoch film. Michael Tapper tar avstamp i en historik över den moderna kriminalpolitiken, polisorganisationen och kriminalgenren för att sedan analysera de stilbildande och mest säljande romanerna och filmerna under perioden. Författaren belyser hur genren använts för Läs mer »

Social Science in Context

Historical, Sociological and Global Perspectives

Per Wisselgren, Anna Larsson, Rickard Danell

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod och finess, egna idéer och mycket hög toleranströskel … Social Science in Context är ett mycket gott exempel inom genren; det finns en övergripande problematik som håller de olika texterna samman, tankereda och höga ambitioner hos redaktörerna.« Tidskriften Respons  Social Science in Context is one of Läs mer »

Social Transformations in Scandinavian Cities

Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga fattigdomstal. Under de tre senaste årtiondena har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Hur hanterar välfärdsstaterna dessa globala samhällsomdaningar? I boken Läs mer »

Socialdemokrater möter invandrare

Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona

Hans Wallengren

I få städer har socialdemokraterna haft en så dominant ställning som i Landskrona under 1900-talet. Länge har också invandrare kommit dit, som arbetskraft eller på flykt undan krig och förtryck i sina ursprungsländer. Men trots arbetarrörelsens uttalade engagemang för att invandrarna ska välkomnas och integreras väl tycks främlingsfientliga strömningar ha fått ett särskilt starkt fäste Läs mer »

Spas

The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses

Tom O’Dell

Under senare år har vi sett en snabbt växande näring med fokus på hälsa och välbefinnande. Lugnande upplevelser förpackas, iscensätts och konsumeras som kommersiella varor – turistkomplexen har kommit att bli en del av den så kallade kulturekonomin. I Spas – the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses använder författaren Tom O’Dell spaanläggningarna Läs mer »

Stadens sopor

Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en doktorsavhandling erbjuder den påfallande litet motstånd och bör hitta en läsekrets långt utöver den akademiska publiken.« Svenska Dagbladet Ylva S. Sjöstrands Stadens sopor är mottagare av det prestigefyllda Cliopriset 2015! Så här lyder juryns motivering: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Läs mer »

Statsmakt till salu

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635

Mats Hallenberg

För 400 år sedan svepte en privatiseringsvåg över Sverige. Statliga tillgångar som gruvor och verkstäder arrenderades ut till kapitalstarka privatpersoner. Även skatter och tullar drabbades av den unga stormaktens statliga utförsäljning. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och köpa sig rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning. Allmogens skattepålagor blev i praktiken Läs mer »

Stevan Dedijer

My Life of Curiosity and Insights

Stevan Dedijer

Stevan Dedijer deltog i några av 1900-talets viktigaste händelser och hade den sällsynta turen att leva för att berätta sin historia. Född i en ryktbar serbisk familj i Bosnien-Hercegovina, som ingick i kejsardömet Österrike-Ungern, växte han upp under en avgörande tid i Europas historia. Efter en barndom präglad av första världskrigets katastrofer gav han sig Läs mer »

Striden om den goda skolan

Striden om den goda skolan

Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt

Magnus Hultén

Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp som blev ett nyckelord i kampen mot den så kallade flumskolan som blev rejält utskälld i slutet av 1970-talet. ”Kunskap” blev därefter den klara ledstjärnan för 1990-talets skolreformer. I Striden om den goda skolan belyser Magnus Hultén hur den övergripande mediala ramberättelsen som Läs mer »

Subsidier

Svenska krig och franska pengar 1631-1796

Svante Norrhem

Vad händer med prestige och den inrikespolitiska debatten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att ställa upp med soldater i krig? Sveriges deltagande bland annat i det 30-åriga kriget var helt avhängigt finansiellt stöd subsidier från Frankrike. Detsamma gällde under krigen på 1670-talet och mitten av 1700-talet. I Subsidier berättar Svante Norrhem om Läs mer »

Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling idéer med djupa historiska rötter. Media, politik och industri har bidragit till att etablera tankegångarna som odiskutabla sanningar. I Svensk snillrikhet? belyser forskare från olika discipliner hur personer som Gustaf Dalén och Alfred Nobel, eller Läs mer »

Swedish and German Liberalism

From Factions to Parties 1860–1920

Martin Åberg

At the start of the twentieth century, political parties had the potential to focus grass-roots interest in the development of modern, democratic nation-states. Yet all the new parties were met with suspicion across Europe, particularly among liberals. These popular misgivings and the way the liberals nevertheless managed to build a party are the subject of Läs mer »

Swedish Film

An Introduction and Reader

Mariah Larsson, Anders Marklund

Swedish Film: An Introduction and Reader gives a wide and yet concise presentation of the history of Swedish film through a number of articles by Swedish and international film scholars. The book draws upon a rich tradition of research on Swedish cinema, and it offers a varied and inspiring introduction to the history – from Läs mer »

The Agrarian History of Sweden

From 4000 BC to AD 2000

Mats Morell, Janken Myrdal

»An enlightened and comprehensive narrative … the six chapters are all written by eminent specialists. All reflect up-to-date research. This is a highly readable book recommended to all interested in agrarian and/or Swedish history.« The Historian  This is the first comprehensive account in English of the agrarian history of Sweden from Neolithic times up to the Läs mer »

The Atomized Body

The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

Max Liljefors, Andréa Wiszmeg, Susanne Lundin

För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by avoid, our bodies’ microscopic constituents are often portrayed as disconnected from the body as a unified organism, and from its cultural and social contexts. In The Atomized Body the authors examine the relations between culture, society and bioscientific research and show how Läs mer »

The Story of War

Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

Anna Maria Forssberg

The endless wars of the seventeenth century took their toll in the lives of millions of soldiers and crushing taxes. To legitimize war, Europe’s rulers turned to the Church: ‘O God, we praise you’, Te Deum Laudamus, was sung in the churches of France and Sweden to celebrate victory in battle. It was a way Läs mer »

Therapeutic Uses of Storytelling

An Interdisciplinary Approach to Narratiion as Therapy

Camilla Asplund Ingemark (red.)

How can stories and legends, written and oral, help people suffering from severe traumas or harsh conditions, now or in the past? Can storytelling help us sort out our innermost feelings and troubles? This deeply human subject is relevant not only to practitioners of psychotherapy, but to all of us, as we sometimes go through difficult times in life. In Therapeutic Uses of Storytelling, a Läs mer »

Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart vara allt annat än enkel. För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid. Att vi idag slipper denna röra går tillbaka på en rad nationella Läs mer »

Tracing Old Norse Cosmology

The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives

Anders Andrén

The study of Old Norse religion is a truly multidisciplinary and international field of research. The rituals, myths, and narratives of pre-Christian Scandinavia have been studied and interpreted in detail by a vast number of scholars. They have long relied on the rich and varied Christian Icelandic literature from the Middle Ages, but a growing Läs mer »

Tracking Discourses

Politics, Identity and Social Change

Annika Egan Sjölander, Jenny Gunnarsson Payne

För svensk informationstext, se längst ner.  »Tracking Discourses is a useful collection for those new to CDA and DT approaches as it gives a detailed overview and examples throughout the study contributions. Additionally, for those already familiar with the theoretical approaches, this collection highlights the work being done in Scandinavia for the English-speaking world. True to its purpose, the Läs mer »

Två sidor av samma mynt?

Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

Anders Nilsson

I den nordiska folkhögskolan har det alltid funnits ett inslag av praktisk skolning: exempelvis har lantmän och fritidsledare kunnat få sin utbildning där. Men de praktiska utbildningarna var länge en ”icke-fråga” när folkbildningsforskningen satte fart. I Två sidor av samma mynt? belyser en grupp nordiska forskare spänningen mellan folkbildning och yrkesutbildning och lyfter fram hur Läs mer »

Understanding Literacy in its Historical Contexts

Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson

Alison Mackinnon, Harvey J. Graff, Bengt Sandin, Ian Winchester

Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som tidigt kom att intressera sig för kyrkoförsamlingarnas arkiv i norra Sverige, och särskilt för kyrkornas undervisningsregister, upptäckte dessa dokuments unika potential för att få en inblick i läs- och skrivkunnighetens historia i Sverige. I Understanding Läs mer »

Urban Squares

Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

Mattias Kärrholm

Torgen är stadens hjärtan. I deras puls och flöden ser vi invånarnas rörelser och aktiviteter. Att studera torg, agorologi, ger inblickar i vardagslivet på stadens offentliga ytor. I Urban Squares beskriver fyra forskare fallstudier de gjort kring torg i Malmö och Köpenhamn. Författarna beskriver rytmen av hur människor reser, äter och nyttjar torgen. Hur har Läs mer »

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösningar formuleras i olika stadsbyggnadsideal – urbanismer. Dominerande i sådana diskussioner är ny-urbanism, post-urbanism, vardagsurbanism, grön urbanism och re-urbanism. I Urbanismer diskuterar etablerade svenska och internationella forskare, planerare och arkitekter vad som kännetecknar Läs mer »

Våld

Representation och verklighet

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg

Våld – det reella våldet, de fysiska händelser som äger rum i olika former och sammanhang kommer de flesta av oss sällan i kontakt med. Däremot möter vi ofta bilder av våld; det skildras i dagstidningarnas reportage, i nyhetssändningar, på film, i konst och litteratur. Antologin Våld. Representation och verklighet handlar om just detta, hur Läs mer »

Välkommen hem Mr Swanson

Svenska emigranter och svenskhet på film

Ann-Kristin Wallengren

»Rekommenderas till alla som är intresserade av emigrationen och/eller svensk film.« Populär Historia Från år 1840 och ett sekel framåt utvandrade över en miljon människor från Sverige till Amerika. Att så många valde att lämna Sverige för att söka ett bättre liv på andra sidan Atlanten var ett stort trauma för den svenska nationen. Filmmakarna var Läs mer »

Världens bästa plats?

Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap

Josefina Syssner

Marknadsföringen av kommuner, regioner och besöksmål har blivit alltmer omfattande. Frågan om hur platser framstår har tillskrivits en allt större betydelse, och har kommit att engagera allt fler beslutsfattare, tjänstemän och experter. I Världens bästa plats? diskuterar kulturgeografen Josefina Syssner några av de utmaningar som följer med denna utveckling. Syssner lyfter fram platsmarknadsföringen i ett nutida politiska sammanhang och lyfter Läs mer »

Vetenskapens sociala strukturer

Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Sven Widmalm

Vetenskapen står ofta i centrum när stora frågor som global ekonomi och miljö diskuteras. Det pratas om att vi lever i ett kunskapssamhälle, ett informationssamhälle, och forskning betraktas alltmer som nyckel till förståelse av vår samtid. Men forskningen har inte alltid haft den ställning den har idag. Vad är det egentligen som har format den? Läs mer »

Vill ni se en stjärna?

Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953

Eva Blomberg

Vad betyder kändisar och idoler för vår uppfattning om det samhälle vi lever i? Hur började det, när blev kändisarna kändisar? Hur ska vi förstå idolkultens mekansimer? Redan 1850 skrev Fredrika Bremer en artikel om stjärnan Jenny Lind och använde termer som fattig bakgrund, talang och upptäckt. När massmedieindustrin kom igång och film började visas Läs mer »

Visioner, vägval och verkligheter

Svenska universitet i utveckling efter 1940

Carl-Gustaf Andrén

»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den aktuella högskoledebatten? Carl-Gustaf Andrén lyckas erbjuda allt detta i en och samma bok.« Tidskriften Universitetsläraren »Denna gedigna, lärda studie … är en viktig läsning för såväl verksamma vid universiteten som för politiska beslutsfattare.« Bibliotekstjänst Läs mer »

War and Peace in Transition

Changing Roles of External Actors

Karin Aggestam, Annika Björkdahl

Nya typer av krigföring kräver nya metoder för konfliktlösning 1900-talet tyngdes av två världskrig, kärnvapen utvecklades och det kalla kriget delade upp världen i ett öst och ett väst med spänningar dem emellan som närsomhelst kunde leda till katastrof. När kalla kriget var över steg förväntningarna på att fred skulle råda. Men nya typer av Läs mer »

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson, Fay Lundh Nilsson

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än forskare. Läsaren får på köpet en god inblick i Sveriges ekonomiska historia under perioden 1940–1975.« Bibliotekstjänst  Yrkesutbildningen i gymnasieskolan debatteras ständigt och kritiseras ofta. Det är egentligen inte så konstigt eftersom den ska uppfylla många krav som inte Läs mer »

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhällsinstitutioner som inte bara skapar, förvaltar och ställer ut kulturarv – de ska också bidra med nya kunskaper. Men omfamnar museernas verksamhet i praktiken alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara Läs mer »

Äreminnen

Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Martin Tunefalk

Från mitten av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900 tillverkades cirka 750 personmedaljer i Sverige. Medaljernas enda och uttalade syfte var att bevara minnet av stora män, deras handlingar och egenskaper. I den hårda metallen och genom tillverkningsmetodens möjlighet att mångfaldiga budskapet skulle minnet av dessa personer bevaras för all framtid. I Äreminnen blir dessa karakteristiska Läs mer »

Ödets teater

Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

Andreas Hellerstedt

Förlusterna vid det stora nordiska krigets slut 1721 innebar ett förkrossande slag mot Sverige och den svenska äran. Man förlorade sin stormaktställning, stora landområden och tappade ansiktet inför omvärlden. För att kunna förstå, beskriva och förklara denna katastrof fick svenskarna ta överjordiska begrepp till sin hjälp: försynen, ödet och lyckan hade styrt händelserna till svenskarnas Läs mer »

1648. Den westfaliska freden

Arv, kontext och konsekvenser

Peter Haldén

Westfaliska freden år 1648 är ett av den europeiska och svenska historiens mest välkända årtal. Slutet på trettioåriga kriget och de fördrag som beseglade uppgörelsen har tolkats, framförallt inom statsvetenskapen, som början på den moderna eran inom internationell politik och som ett dramatiskt brott mot det förmoderna sättet att bedriva politik. I 1648 – Den Läs mer »

1973

En träff med tidsandan

Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Martin Wiklund

Militärkuppen i Chile, Norrmalmsdramat, Grupp 8, mjukismän, Scener ur ett äktenskap – året är 1973. Vad mer kännetecknar 70-talet, detta decennium som tog det »röda» 60-talet in i det »blå» 80-talet? I denna nya antologi, tillägnad historieprofessor Kim Salomon  på hans 60-årsdag, skriver forskare i historia, etnologi, film- och litteraturvetenskap om 1970-talet ur en rad Läs mer »

2038

På spaning efter den tid som nalkas

I morgon är en annan dag. Varför finns det inga flygande bilar? Och varför finns det inte en stad på månen? Framtiden blir aldrig vad den har varit. Eller kanske finns den redan idag? Framtiden närmar sig så långsamt att det är lätt att missa revolutionen. Om vi tittar tjugofem år bakåt ser vi stora Läs mer »